سالگرد شهادت عشق فروزان و شعله‌ور آزادی صدیقه مجاوری

درسالگرد شهادت مشعل فروزان آزادی صدیقه مجاوری 


آنگاه که ازهیچ سو  کورسوی نجاتی دیده نمیشود، ناگاه مشعل هایی ازجان و هستی آدمی برافروخته میشوند

دل تیرگی را می شکافند و دیو شب را فراری می دهند.

صدیقه مجاوری 

صدیقه مجاوری فاتح قله شکوهمند فدای بیکران با قلبی سرشار از عشق به ازادی و بهروزی میهنش....


مشعل فروزان صدیقه مجاوری