سالگرد خلع‌ید از شرکت استعماری نفت به رهبری دکتر محمد مصدق

۲۹خرداد سالگرد خلع‌ید از شرکت استعماری نفت به رهبری دکتر محمد مصدق

سالگرد خلع ید از شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس در ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ گرامی باد