گرامی باد خاطره زنده یاد استادعمادرام

بیاد استادعماد رام هنرمند آزاده وارزنده مقاومت ایران


قسمت پنجم


به مناسبت درگذشت عماد رام هنرمند مقاومت ایران

خاطره زنده یاد هنرمند بزرگ عماد رام