گرامی باد خاطره هنرمند ارزنده مقاومت ایران

به یاد استاد وهنرمند بزرگ مقاومت عماد رام


قسمت دوم


به مناسبت درگذشت عماد رام هنرمند مقاومت ایران