کلنل محمدتقی خان پسیان سردار آزادی ایران زمین

کلنل محمدتقی خان پسیان سردار آزادی ایران زمین


انقلاب مشروطه ایران پیش از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه و

بیش از آن برای کشورهای استعمارگر تکان دهنده و خطرناک مینمود

چرا که نه تنها ایران را از دایره بسته کشورهای مستعمره خارج می کرد بلکه راه برون رفت را به دیگر ملل اسیر نیز می آموخت.

این شاید مهمترین علت سرکوب انقلاب مشروطیت ایران بود

که ارتجاع، استعمار و مزدوران داخلی آنها همچون رضاخان را در سرکوب کردن آن متحد ساخت .

شاید کمتر کسی بداند که کلنل محمد تقی خان پسیان و رضا خان به نوعی هم دوره بودند.

دو افسر ایرانی اما در دو جبهه کاملا متضاد و متخاصم.


کلنل محمد تقی خان پسیان در سال ۱۲۷۰ خورشیدی به دنیا آمده بود و رضا ۱۲۵۶ خورشیدی.

هر دو ایرانی بودند یعنی شناسنامه ایرانی داشتند هر دو در یک دوره زندگی می کردند.

کلنل و رضا خان هر دو نظامی بودند هر دو فرمانده یگانهای نظامی نسبتا مهمی در دوره خود بودند.

هر دو در سالهای آغاز جنگ جهانی اول و اشغال ایران درجه ای در حد سرهنگی داشتند

کلنل فرمانده نیروی ژاندارم همدان بود رضاخان که بعد ها رضا شاه شد فرمانده قوای قزاق همدان بود.

هر دو در رزم و جنگ آوری به هر حال سر رشته داشتند گر چه رضاخان اساسا عمده جنگهایش را از پشت مسلسل انجام داده بود و مرد نبردهای رو در رو نبود

اما به هر حال هر دو اسمشان به جنگندگی معروف بود اما این دو یعنی کلنل محمد تقی خان پسیان و رضا خان در دو جبهه کاملا متضاد قرار داشتند.

یکی برای آزادی و آبادی ایران جنگید و جان فدا کرد و دیگری به مزدوری استعمار در آمد.


این برنامه نگاهی است به قیام کلنل محمد تقی خان پسیان از خلال رودر رویی این دو.

یکی از اولین جنبشهای آزادیبخش مردم ایران که به دست رضاخان و بقیه عوامل استعمار سرکوب شد قیام کلنل محمد تقی خان پسیان بود که در خراسان بود.

کلنل محمد تقی خان پسیان از افسران تحصیل کرده و میهن پرست ایرانی بود

که روز ۲۳ خرداد ۱۲۹۳ فرمانده نیروی ژاندارم همدان شد.

او از مدافعان ایران در جنگ جهانی اول بود که هنگام اشغال ایران فرماندهی قوای ملیون در برابر نیروی اشغالگر روس را در همدان به عهده گرفت.

مطالب مرتبط

سردار آزادی کلنل محمد تقی پسیان – ۱۰مهر۱۳۹۷

قاضی‌ محمد و یارانش در مهاباد اعدام شدند