سالروز شهادت کریمپور شیرازی بدست جلادان شاه

سالروز شهادت کریمپور شیرازی بدست جلادان شاه .من با وجدان خود قرار و مدارهایی گذاشته ام ، این جمله مشهور از روزنامه نگار آزاده امیر مختار کریم پور شیرازی است


من با وجدان خود قرار و مدارهایی گذاشته ام ، این جمله مشهور از روزنامه نگار آزاده امیر مختار کریم پور شیرازی است که جان فدای آزادی و آبادی  میهن کرد آزلده شهید ایستاده در برابر ظلم  شاه و ارتجاع شیخ ،در تاریخ مبارزات مردم ایران گاه  با چهره هایی روبرو می شویم که به اندازه قدر و عظمت  خود  شناخته نشده اند قهرمانانی که در آن واحد نا گزیر از رزم در دو جبهه  بودند امیر مختار کریم پور شیرازی در شمار این گونه قهرمانان است در روزگاری که کریم پور زندگی می کرد مانند امروز که آخوندها و خاندانشان تمامی امور مملکت را قبضه کرده و اموال مردم را غارت می کنند شاه و خاندانش نیز بی حساب در تمام امور مملکتی دخالت کرده و ثروتهای ملی ایران را هزینه عیاشی های خود می کردند

مطالب مرتبط:

مسعود رجوی در تبریز در سال ۵۸چه گفت؟روزها و یادها- هفته چهارم اسفند

گرامی باد خاطره شهید راه آزادی، روزنامه‌نگار و شاعر آزاده کریمپور شیرازی