ری‌توئیت – ۲۳بهمن۱۳۹۶

ری‌توئیت – ۲۳بهمن۱۳۹۶

نمونه هایی از دجالگریهای رژیم در ایام اخیر