سرود بهار آزادي

سرود بهار آزادي

از سرودهاي انقلابي سال ۱۳۵۷به همراه تصاویری از قیام ایران