یورش مأموران اطلاعاتی رژیم و دستگیریهای خودسرانه در چند شهر ایذه

یورش مأموران اطلاعاتی

بنا‌ به گزارشات رسیده مزدوران لباس‌شخصی و مأموران اطلاعات بدنام آخوندی با یورش به خانه‌ها و یا مغازه افراد در شهر ایذه اقدام به دستگیری هموطنان می‌کنند.

بنا بر همین گزارش در قزوین نیز این مأموران هموطنان را در خانه‌هایشان دستگیر کرده و به محلهای نامعلومی منتقل می‌کنند.

از جمله افراد دستگیر شده رضا جوادی از اقبالیه در قزوین است که خانواده وی هم‌اکنون از محل نگهداری وی مطلع نیستند.

17

یورش مأموران اطلاعاتی رژیم و دستگیریهای خودسرانه در چند شهر ایذه