بیست و چهارمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی: وخامت حال زندانيان سياسي اعتصابي و فراخوان به اقدام فوري به نجات جان آنها

در بيست و چهارمين روز اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در سالن 10 بند 4 زندان گوهردشت، وضعيت جسمي بسياري از آنها به وخامت گراييده و حيات و سلامتي آنها در خطر جدي قرار دارد.

روز دوشنبه ۳۰ مرداد حال آقای حسن صادقی به بیمارستان فارابی در میدان قزوین در جنوب تهران منتقل شد. وي به خاطر ضرباتي كه شكنجه گران به سر و چشم او وارد كرده اند از بیماری آب سیاه در چشم راست رنج می برد. به گفته پزشکان امکان پاره شدن رگهای چشم و نابینایی کامل او وجود دارد. اکنون چشمان او بر اثر اعتصاب غذا در وضعیت حادی است و بینایی او بسیار کم شده است. او براي سومين بار در سال۹۴ بازداشت و به جرم هواداری از سازمان مجاهدین به ۱۵سال حبس محکوم شده است. بسياري از زندانيان اعتصابي قدرت ايستادن ندارند و بارها حین ملاقات یا سایر اوقات از هوش رفته اند.

در همين حال شکنجه گران امیر قاضیانی يكي از زندانیان اعتصابی را بار دیگر به سلولهای انفرادی این بند منتقل کرده اند.

دژخیمان از هرگونه پاسخگویی به خانواده های زندانیان سر باز می زنند و آنها را که نگران وضعیت فرزندان خود هستند سر می دوانند. حاج مرادی از دژخیمان زندان گوهردشت خانواده های زندانیان را که خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندان و بستگان خود بودند  به سازمان زندانها در تهران  ارجاع مي دهد و سردژخیمی به نام محبی در سازمان زندانها خانواده ها را از این محل بیرون کرده و از هرگونه پاسخگویی به آنها طفره رفته است.

مقاومت ایران با هشدار نسبت به جان این زندانیان که بیشترشان به خاطر سالها حبس در شرایط طاقتفرساي زندانهاي قرون وسطایی از بیماریهای مختلف رنج مي برند، خواستار اقدام فوري مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر به ويژه كميسر عالي و شوراي حقوق بشر براي نجات جان آنان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

31مرداد 1396(22اوت2017)

 

بیست و چهارمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی: وخامت حال زندانيان سياسي اعتصابي و فراخوان به اقدام فوري به نجات جان آنها

سیاسی |