پاسدار سلامی : برخی  عامدانه یا ناآگاهانه پژواک صدای بیگانه هستند

  • ‌ پاسدار حسین سلامی جانشین سرکرده کل سپاه با حمله به باند روحانی گفت:‌ «برخی از جریانات سیاسی، عامدانه یا ناآگاهانه پژواک صدای بیگانه هستند و در شرایط جنگ، یک نیروی نظامی مثل سپاه را تضعیف می کنند…

این افراد باید مراقب و زمان شناس باشند.  سپاه اجازه نفوذ نخواهد داد و با هیچکس معامله نمی کند.

پاسدار سلامی برای روحیه دادن به نیروهای وارفته رژیم  به تهدید تروریستی متوسل شد و گفت:‌ «اگر در خلیج فارس تهدیدی صورت بگیرد انرژی از این منطقه دیگر به هیچکس نمی‌رسد و امواج این درگیری از مرزهای کشورهای حاشیه خلیج فارس فراتر خواهد رفت ».

پاسدار سلامی : برخی عامدانه یا ناآگاهانه پژواک صدای بیگانه هستند

سیاسی |