بر اثر نشت گاز کلر در منطقه  گردشگری علی کله در دزفول   بیش از 300 نفر دچار مشکل تنفسی و مسمومیت شده و به بیمارستان منتقل شد‌ه‌اند.  

فرماندار  رژیم در دزفول با  تأیید این خبر  گفت:‌«در پی حادثه نشت گاز کلر, از پل سوم تا میدان مادر به طور کامل تخلیه شده است». 

نشت گاز کلر در دزفول بیش از 300 مسموم بر جای گذاشت

اجتماعی و اقتصادی |