عجب داستانی داریم – سلفی حقارت

سلفی حقارت

سلفی گرفتن اعضای مجلس نظام با موگرینی به قدری افتضاح بود که حتی صدای جنتی هم درآمد. یکی میخندید که خوب تو عکس بیافتد، یکی دراز کشیده بود و سلفی میگرفت، یکی دست تکان میداد برایش، یکی آن یکی را هل میداد که در کادر جا شود، خلاصه فضاحتی بود که هم رسانه های داخلی مسخره اش کردند و هم رسانه های بین المللی. ملاحظه بفرمایید که رجل سیاسی نظام ولایت چه کسانی هستند. دنبال عکس یک هویی آنهم با موگرینی در مجلس نظام. عجب داستانی داریم!

 

 

Category: فردای ما