حکم اعدام دو زندانی نوجوان افغان در زندان زاهدان

  •  حکم اعدام دو زندانی نوجوان از اتباع افغانستان توسط دستگاه قضاییه رژیم  آخوندی ا در زندان مرکزی زاهدان صادر شد.

این دو زندانی که  حمزه نورزهی  و امیر نورزهی  نام دارند در مرداد 93 زمانی که 16 ساله و 17 ساله بودند در زاهدان دستگیر شدند.

حمزه نورزهی در یک فروشگاه لحاف دوزی  و  امیر نورزهی کنار خیابان مشغول کفاشی  بود که موسسه مالی فرشتگان هدف سرقت مسلحانه قرار می گیرد.

ولی مأموران  این دو نوجوان را  به اتهام سرقت مسلحانه  دستگیر می کنند… .

آنان  در آگاهی تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفتند تا به آنچه که از آنها خواسته شده بود در مقابل دوربین تلویزیون اعتراف کنند و از اعترافات آنها فیلمی تهیه شده است.

بستگان این نوجوان می گویند:‌  آنها هیچ ربطی به این مسئله نداشتند و فقط در حال کار روزانه خود بوده اند.

حکم اعدام دو زندانی نوجوان افغان در زندان زاهدان

اجتماعی و اقتصادی |