صبح امروز یکشنبه ۲۲ مرداد ؛ جمعی از مردم دزفول در اعتراض به طرح انتقال آب به اندیمشک مقابل فرمانداری رژیم در  این شهر تجمع کردند و علیه کارگزاران رژیم شعار دادند. تجمع کنندگان خیابان مقابل فرمانداری را مسدود کردند.

تجمع اعتراضی مردم دزفول مقابل فرمانداری این شهر

اجتماعی و اقتصادی |