• به دنبال تشدید جنگ لفظی میان آمریکا و کره شمالی، سازمان ملل متحد خواهان کاهش تنش و پرهیز از اقدام نظامی  شد

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت:  ما کماکان از تشدید جنگ لفظی میان کره شمالی و آمریکا نگرانیم. زمان آن است که همه طرفها روی کاهش تنش متمرکز شوند.

روسیه نیز با کره هم مرز است گفته است عمیقا از این بحران نگران است.

سازمان ملل متحد: نگرانی از تشدید تنش میان آمریکا و کره شمالی

جهان |