ماموران جنايتکار خامنه اي يک کولبر زحمتکش ديگر را به قتل رساندند.

  • اين هموطن کرد روزجمعه در مرز اشنويه هدف گلوله ماموران  نيروي انتظامي رژيم قرار گرفت .