روز پنجشنبه ۱۹مردادماه ۹۶ در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده است نشان می‌دهد مأموران جنایتکار نیروی انتظامی در تالش که قصد ربودن موتورسیکلت یک جوان را دارند با مقاومت وی روبه‌رو می‌شوند. سپس ۲تن از این جنایتکاران این جوان را مورد ضرب ‌و شتم قرار می‌دهند و مأمور سومی که روی موتور نشسته و قصد ربودن آن را دارد با ضربه مشت به‌صورت این جوان زده و او را نقش زمین کرده و سپس موتورسیکلت وی را می‌ربایند.

ربودن موتورسیکلت یک جوان توسط نیروی انتظامی بعد از ضرب وشتم وی

اجتماعی و اقتصادی |