دولت جدید روحانی و بحران درونی رژیم – چالشها ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

در برنامه جالشها این هفته محمد علی توحیدی موقعیت سیاسی  در شروع آغاز  دولت جدید روحانی را  تشریح می کند و وضعیت  باند روحانی از یک سو و موقعیت ولی فقیه را از سوی دیگر بررسی می‌کند.