کارگران گروه ملي فولاد ايران در نمايش جمعه رژيم در اهواز به پرداخت نشدن چندماه حقوق شان اعتراض کردند. آنها با بلند کردن دست نوشته هايي اعتراض خود را به عدم رسيدگي کارگزاران رژيم به دو هفته اعتراض و تجمع آنها در مقابل استانداري و فرمانداري و شعبه بانک مرکزي در اين شهر اعلام کردند.

در تجمع بعدي ، کارگران محروم گروه ملي فولاد به نشانه گرسنگي فرزندانشان در خيابان سفره خالي پهن کردند.

همچنين کارگران قطار شهري اهواز، کارگران بلبرينگ سازي تبريز، کارکنان آب و فاضلاب روستاهاي ايوان، و کشاورزان استان قزوين به خاطر پايمال شدن حقوقشان توسط کارگزاران ديکتاتوري آخوندي، تجمعات اعتراضي برگزار کردند.

حرکتهاي اعتراضي هموطنان محروم و زحمتکش عليه چپاول و ستم رژيم آخوندي

اجتماعی و اقتصادی, گزارشهای خبری |