هفت قدرتمندٍ آفریقا از بزرگترین حیوانات جهان ما قسمت اول

  • در آفریقا،هرچیزی ممکن است در یک روز اتفاق بیفتد؛ بخصوص وقتی که هفت گونه از بزرگترین حیوانات جهان با یکدیگر رو در رو می‌شوند.

    دراینجا هفت نوع از موجودات شگفت‌انگیز هستند که بر بقیه برتری دارند. هفت گونه‌ حیوانی که در بیشه‌های آفریقا حکمرانی می‌کنند.