در خاطره روزها – ۲۰ مرداد ، ۱۱ اوت

۲۰مرداد۱۳۵۷-۱۱ اوت، موج سراسری تظاهرات در ایران

۲۰مرداد۱۳۵۷-۱۱ اوت، موج سراسری تظاهرات در ایران

۲۰مرداد۱۳۵۷-۱۱ اوت،  موج سراسری تظاهرات در ایران

موج اعتراض و تظاهرات ضد حکومتی تمام شهرهای ایران را فراگرفت و در اصفهان حکومت نظامی برقرار شد. روزنامة حکومتی «اطلاعات» قیام و تظاهرات گستردة مردم را با عنوان «بلوای خونین» اعلام کرد.

 

 

 

 

۲۰مرداد – ۱۱ اوت ۱۸۶۰ عملیات مشترک نظامی علیه چین

۲۰مرداد – ۱۱ اوت ۱۸۶۰ عملیات مشترک نظامی علیه چین

۲۰مرداد – ۱۱ اوت ۱۸۶۰ عملیات مشترک نظامی علیه چین

نیروهای «فرانسه» و «انگلستان» عملیات خود را در «چین» آغاز کردند و ۴ روز بعد «شانگهای» و نزدیک به ۲ ماه پس از آن «پکن» را تصرف و کاخ سلطنتی چین را غارت کردند.

 

 

 

۲۰ مرداد – ۱۱ اوت ۱۷۹۵ نظام پولی واحد در فرانسه

۲۰ مرداد – ۱۱ اوت ۱۷۹۵ نظام پولی واحد در فرانسه

۲۰ مرداد – ۱۱ اوت ۱۷۹۵ نظام پولی واحد در فرانسه

در این روز «مجلس ملی فرانسه» قانون نظام پولی «فرانک» را تصویب کرد که از ۴ روز بعد قدرت اجرایی یافت.

از دهه اول قرن بیست و یکم, «یورو» به عنوان «سیستم پول واحد اروپایی» جای فرانک را گرفت.

 

 

 

۲۰مرداد – ۱۱ اوت ۱۷۹۲ سرنگونی پادشاهی فرانسه

۲۰مرداد – ۱۱ اوت ۱۷۹۲ سرنگونی پادشاهی فرانسه

۲۰مرداد – ۱۱ اوت ۱۷۹۲ سرنگونی پادشاهی فرانسه

انقلابیون فرانسه با حمله به کاخ سلطنتی و زندانی کردن «لویی شانزدهم» پادشاه این کشور, یک شورای ۶ نفره برای ادارة امور فرانسه تشکیل دادند. از اعضای این شورا «ژرژ دانتون» و «ژان ماری رولن» بودند.

 

 

 

۲۰ مرداد – ۱۱ اوت  ۱۹۱۸ آخرین نبرد بزرگ جنگ جهانی اول

۲۰ مرداد – ۱۱ اوت ۱۹۱۸ آخرین نبرد بزرگ جنگ جهانی اول

۲۰ مرداد – ۱۱ اوت ۱۹۱۸ آخرین نبرد بزرگ جنگ جهانی اول

نیروهای آلمان در نبرد جبهة «آمینز» در شمال «فرانسه» دچار شکست و عقب نشینی شدند. دلایل عمدة عقب نشینی «آلمان»  نداشتن نیروی ذخیره، و نیز تظاهرات نیروهای انقلابی بر ضد جنگ در برلین بود.

 

 

 

 

 

 

۲۰ مرداد – ۱۱ اوت ۱۸۹۸ هاوایی ضمیمه ایالات متحده آمریکا شد

۲۰ مرداد – ۱۱ اوت ۱۸۹۸ هاوایی ضمیمه ایالات متحده آمریکا شد

۲۰ مرداد – ۱۱ اوت ۱۸۹۸ هاوایی ضمیمه ایالات متحده آمریکا شد

«مجمع الجزایر هاوایی» به عنوان پنجاهمین ایالت  به «ایالات متحده آمریکا»ملحق شد. «هاوایی» تا سال ۱۸۹۴ دارای یک حکومت پادشاهی بود که با قیامها و جنبشهای اجتماعی در سال ۱۸۹۴ به جمهوری دست یافت.