آیا گرم شدن کره زمین واقعیت دارد؟یخ های درحال حرکت رادیده اید؟

  • از 20 سال گذشته 16سال آن به عنوان گرمترین سال های تاریخ ثبت شده است .

  • چرا می گویند: اگر برف ببارد کره زمین دارد گرم میشود؟