گردهمایی مقاومت ایران و واکنش های رژیم -گفتگو با اعضای شورای ملی مقاومت

گرد همآیی بزرگ مقاومت و واکنش های رژیم ولایت فقیه- گفتگو با اعضای شورای ملی مقاومت ایران

Category: سرخط