ماجرای تابستان67 – قسمت دوم

6مرداد1367

ماجرای تابستان67 – قسمت دوم

ماجرای تابستان ۶۷

شروع گستردة اعدامها در اوین

در این روز بسیاری از زندانیان مجاهد را از بندهای مختلف و سلولهای انفرادی به بیدادگاه برده و ساعتی بعد همه را حلق‌آویز می‌کنند. هیأت مرگ کارش را در اوین رسماً شروع می‌کند.


8مرداد 1367

هیأت مرگ به ریاست آخوند نیری در گوهردشت آغاز به کار می‌کند.

ماجرای تابستان67 – قسمت دوم

هیأت مرگ به ریاست آخوند نیری

–  آخوند نیری: نمایندة خمینی و رئیس هیأت مرگ/ -مرتضی اشراقی: دادستان تهران.

مصطفی پورمحمدی: نمایندة اطلاعات

اسماعیل شوشتری: رئیس سازمان زندانها / – ابراهیم رئیسی: معاون دادستان


9مرداد1367

نخستین نامة منتظری به خمینی

ماجرای تابستان67 – قسمت دوم

نخستین نامة منتظری به خمینی

در سومین روز قتل‌عام زندانیان سیاسی، آقای حسینعلی منتظری در نخستین نامة اعتراضی خود به خمینی به اعدام چند هزار زندانی سیاسی اعتراف می‌کند. او می‌گوید: «اعدام چندهزار نفر در ظرف چند روز، هم عکس‌العمل خوب ندارد و هم خالی از خطا نخواهد بود».


12مرداد 1367

ماجرای تابستان67 – قسمت دوم

کشتار در گوهردشت

کشتار در گوهردشت

کشتار ادامه پیدا می‌کند. زندانیان بندهای مختلف از جمله بسیاری از زندانیان بند3، دسته‌دسته به‌قربانگاه برده می‌شوند


 13مرداد 1367

اعدام در اوین

هیأت مرگ در اوین مستقر می شود. بسیاری از زندانیان بندهای 4 و 1 و سلولهای انفرادی حلق‌آویز می‌شوند.


14مرداد 1367

ماجرای تابستان67 – قسمت دوم

آخوند موسوی اردبیلی: قاضی القضات خمینی

توجیه قتل‌عام مجاهدین توسط موسوی اردبیلی، قاضی‌القضات رژیم

موسوی اردبیلی:‌ «قوه‌ی قضائیه …تحت فشار زیادی است که ما چرا حتی اینها (مجاهدین) را محاکمه می‌کنیم؟! چرا برخی از آنها زندانی شده‌اند؟! و چرا تمام اینها اعدام نمی‌شوند؟!»


ماجرای تابستان67 – قسمت دوم

ادامة ‌کشتار در گوهردشت/ زندان زاهدان/ زندان خرم‌آباد

15مرداد1367

ادامة ‌کشتار در گوهردشت/ زندان زاهدان/ زندان خرم‌آباد

ماشین کشتار و هیأت مرگ خمینی از صبح تا شب بسیاری از زندانیان بندهای 3 و فرعیهای گوهردشت را در دسته‌های 10 و 12 و 15 نفره حلق آویز می‌کند.

در زاهدان:

در این روز اجساد 20نفر از زندانیان سیاسی را به بیمارستان خاتم‌الانبیای زاهدان می‌آورند

ماجرای تابستان67 – قسمت دوم

زندان خرم‌آباد

:در زندان خرم‌آباد

۲۵ تن از زندانیان سیاسی مجاهد را سر زده و ناگهان از هوا خوری بند بیرون کشیده و برای اعدام می‌برند

آخوندموسوی اردبیلی: قاضی القضات خمینی:

ماجرای تابستان67 – قسمت دوم

آخوند موسوی اردبیلی قاضی القضات خمینی

((…باید از دم اعدام بشوند. دیگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومین خبری نخواهد بود))

در گوهردشت، نزدیک به 40 تن از زندانیان بند یک حلق‌آویز می‌شوند.


۱۶تا ۱۸ مرداد ۱۳۶۷

اعدام در اوین و گوهردشت

در اوین هیأت مرگ خمینی از صبح دسته‌های ۱۰ تا ۲۰ نفره اززندانیان مجاهد را روانه‌ی محل اعدام می‌کنند.

درگوهردشت نزدیک به ۴۰ تن  از زندانیان بند ۱ حلق‌آویز می‌شوند.


ماجرای تابستان67 – قسمت دوم

اسامی شهدا نوشته شده روی دیوار زندان

19 و 20مرداد 1367

ادامه کشتار در اوین

در این روز صدها زندانی مجاهد دسته دسته حلق‌آویز می‌شوند.

در سینة دیوار یکی از سلولها نوشته بود:

 «ما پنج نفر، مهدی پور‌قاضیان، علی ابراهیمی سواره، جواد ملکیان، محمد کوسچی و ایرج مایلی به دادگاه رفته‌ایم. به همه ما حکم اعدام داده‌اند. سلام ما را به مسعود برسانید. 19/5/67».


 

ماجرای تابستان67 – قسمت دوم

حسین نیاکان، داریوش حنیفه‌پور زیبا، و غلامرضا کیاکجوری

21مرداد1367

ادامة کشتار در گوهردشت

هیأت مرگ از ساعت 7صبح تا یک بعدازظهر به کشتار زندانیان مجاهد مشغول است.

تیتر: 22مرداد 1367- ادامة کشتار در گوهردشت

هیأت مرگ از ساعت 0730 صبح تا 2100  تعدادی از مجاهدین را به جرم پافشاری بر کلمة مجاهد در بیان «اتهام»شان حلق‌آویز کرد. ساعت 2100  حسین نیاکان، داریوش حنیفه‌پور زیبا، و غلامرضا کیاکجوری در صفی که بیش از 70 زندانی را از راهرو مرگ روانه‌ی قربانگاه می‌کرد به سمت طنابهای دار شتافتند.


قتل عام ادامه دارد

کشتار همجنان ادامه دارد

23، 24، 25مرداد1367…

کشتار همچنان ادامه دارد…