در خاطره روزها – ۱۷ مرداد، ۸ اوت

۱۷ مرداد۱۳۵۸ هشدار جلوگیری قتل عام در کردستان

۱۷ مرداد۱۳۵۸ هشدار جلوگیری قتل عام در کردستان

۱۷ مرداد ۱۳۵۸ هشدار جلوگیری قتل عام در کردستان

مجاهدین ضمن هشدار درباره توطئه‌هایی که در شرف انجام در کردستان بود، خواستار حل مسالمت آمیز مسائل کردستان  شدند اما پاسداران «خمینی» به سرکوب مردم در «پاوه» ، «سنندج» و دیگر نقاط «کردستان» پرداختند.

۱۷مرداد ـ ۸ اوت ۱۹۷۴ کنارهگیری رئیس جمهور آمریکا

۱۷مرداد ـ ۸ اوت ۱۹۷۴ کناره گیری رئیس جمهور آمریکا

۱۷مرداد -۸ اوت ۱۹۷۴ کنارهگیری رئیس جمهور آمریکا

 

«ریچارد نیکسون» در جریان «واترگیت» ، از ریاست جمهوری آمریکا کناره گرفت.. نیکسون در قبال قضیه واتر گیت (دستبرد به ستاد انتخاباتی حزب دمکرات و نصب دستگاه شنود در آن) متهم به اختفای مدارک جرم و دروغگویی به بازپرس شده بود.

۱۷مرداد – ۸ اوت ۱۹۶۷تأسیس انجمن (آسه آن)

۱۷مرداد – ۸ اوت ۱۹۶۷تأسیس انجمن (آسه آن)

۱۷مرداد –۸ اوت ۱۹۶۷تأسیس انجمن (آسه آن)

 

در این روز انجمن همکاریهای ملل آسیای جنوب شرقی «آ سه آن» بهوسیلة کشورهای «مالزی» , «تایلند» , «اندونزی» , «سنگاپور» و «فیلیپین» تأسیس شد. هدف «آسه آن» گسترش امنیت و رشد اقتصادی میباشد.

۱۷مرداد – ۸ اوت ۱۸۱۵ تبعید ناپلئون

۱۷مرداد – ۸ اوت ۱۸۱۵ تبعید ناپلئون

۱۷مرداد – ۸ اوت ۱۸۱۵ تبعید ناپلئون

دولتهای متحد اروپا، «ناپلئون» را که پس از شکست در جنگ «واترلو» تسلیم شده بود با کشتی روانه جزیره «سنت هلن» در اقیانوس اطلس کردند که تا پایان عمر به حالت تبعید بماند.

 

۱۷مرداد ـ ۴۰ پیش از میلاد شکست بزرگ رم از ایران

۱۷مرداد ـ ۴۰ پیش از میلاد شکست بزرگ رم از ایران

۱۷مرداد -۴۰ پیش از میلاد شکست بزرگ رم از ایران

ارتش «ایران» با در هم شکستن ارتش «رم»، «سوریه» را پس گرفت و «فلسطین» را تصرف کرد. 

«رم» با ۱۱۳ هزار سرباز زبده به فرماندهی «مارکوس» به ایران حمله کرد. نیروهای ایران با فرماندهی «سورِنا» هفت لشکر رومی و فرمانده آنان «کراسوس» رانابود کردند.