نمایش تنفیذ حکم ریاست جمهوری روحانی صحنه جدال بین خامنه ای و روحانی

جنگ و جدال خامنه ای و روحانی در مراسم تنفیذ

در هفتة‌ گذشته تحولات خیلی زیادی بود. از به امضا رسیدن تحریمهای جدید علیه رژیم توسط رئیس جمهور آمریکا گرفته تا مراسم تنفیذ و تحلیف روحانی. هفتة‌ پیش برنامة‌ به اصطلاح تنفیذ حکم ریاست جمهوری روحانی توسط خامنه ای انجام شد. اولش حکم تنفیذ با امضای خامنه ای توسط پادوی دفترش یعنی آخوند گلپایگانی خوانده شد. در این حکم خامنه ای تلاش کرده بود که بازهم این رقم سازیهای قلابی سر شرکت مردم در نمایش انتخابات را در جیب خودش و نظامش نقد کند

ملاحظه می فرمائید که اول به خامنه ای گوشزد می کند که همین آرای ساختگی مال من است و نه تو. بعدش هم دیکتاتور بودنش را به رویش میآورد و  میگوید بپا! اگر بخواهی من را حذف کنی شورش به پا میشود و مردم در رختخوابت میآیند سراغت که دیگر کار از کار گذشته. البته این حرفهای روحانی بی جواب نماند:

خامنه به روحانی گوشزد می کند که اولا جو سازی نکند و دور بر ندار! بگذار مخالفینت که منظورش دلواپسها و پاسدار هاست حرف هایشان را بزنند. ثانیا قدر پاسدار ها و بسیجی ها را بدان روز شورش که خودت گفتی فقط همینها هستند که به دادت می رسند. حالا چرا این حرفها را می زند؟! چون به قول خودش «روزهای مهم و تعیین کننده ای» در راه است و «دشمنانی هستند که به نابودی ما کمر بستند».

باند دلواپس نظام که دیدند روحانی دور بر داشته و میخواهد خامنه ای را سکة‌ یک پول کند به صحنه آمدند که گوشش را بپیچانند و یک چیزهایی را باو یادآوری کنند.

بالاخره متن عظما است و شیخ فری حاشیه است یا متن شیخ فری است و عظما حاشیه است؟! یا هر دویشان کاغذ باطله و چرک نویسند و باید پاره شان کرد و انداخت دور؟ اینهم از یک دیکتاتوری مذهبی قرون وسطایی که میخواهد با مترسکی به نام رییس جمهور رنگ و لعاب قرن بیست و یکم بگیرد.

ملاحظه می فرمایید؟! میخواهند در گوشش فرو کنند هم ما می دانیم و هم تو میدانی که این رای و رای بازیها نمایش است! تا عظما نباشد عددی نیستی! اما ببینید دیگر به روحانی چه سفارشهایی می کنند:‌

دیگر فرصت آزمایش و خطا نیست چون به قول خودشان در نمایش های مناظره ۹۶ درصدیهای ناراضی مثل یک بشکة باروت در آستانة‌ انفجارند. اشتباه کنی نظام رفته روی هوا.

تدبیر و امید با چاشنی شجاعت!راستی این بار شیخ فری کلیدشو با خودش نیاورده؟ سوالم شده حقیقتا! قفل ها  بازشد؟ پس چرا بازهم تحریم شدند؟

اینهم حاصل نمایشی که میخواستند تبدیلش کنند به اهرم وحدت! این روزنامه حکومتی میگوید در حرف خیلی خوب از وحدت دم میزنیم اما در عمل کمیتمان می لنگد. علت هم دارد. دار و دستة‌ دزد ها نمی توانند باهم سازش کنند چون اگر کوتاه بیایند و ندزدند دیگر دزد نیستند! اما این قسمت از حرف هم خیلی جالب بود میگوید بترسید که مشاجرات به بدنة جامعه سرایت کرده. میگوید بترسید و بلرزید که یک خلقی هم در کار است.

اینهم جواب آنهایی که دلشان را خوش کرده بودند بآمدن موگرینی. البته یک سری هم آمده بودند برای مراسم تحلیف که به نظرم ملت در فضای مجازی خوب از خجالتشان در آمدند .

این روزها نظام ولایت در بحران چه کنم گیر کرده. از یک طرف ناراضیان ۹۶ درصدی که روز به روز به آمار تظاهراتشان اضافه میشود و آشفته بازار باندهای نظام و از طرف دیگر تحریمهای روز افزون و شکست سیاستهای جاه طلبانة منطقه ای. با این حساب اگر خاک خوب سراغ دارید نشانیش را به آخوندا بدهید که بریزند رو سرشان. چون هر چی میخواهند یک غلطی بکنند می بینند دربها بسته است و هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

 

Category: فردای ما