مقابله ارتش آزادی سوریه با تروریسم بشاراسد وگامهای اولیه برای تشکیل ارتش ملی در جنوب سوریه

توفان‌تغییر دوشنبه  16 مرداد 96

  • آثار ویرانیهای در شهر عین ترما در غوطه شرقی در حومه دمشق

  • گامهای اولیه برای تشکیل ارتش ملی در جنوب سوریه

  • مقابله ارتش آزادی سوریه با تروریسم بشار اسد و داعش در جنوب این کشور

  • هماهنگی های استانداری با شورای استان درعا و شوراهای محلی در راستای بازسازی سوریه