آیا حیوانات می توانند فکر کنند ؟

آیا حیوانات می توانند فکر کنند ؟

نحوه خاص كار كردن اين شمپانزه ها با اعداد از آنها ستاره ساخته است. شمپانزه ”آيي“ ai و پسرش ”آيومو“ ayumo !
”آيي“ و ”آيومو“ اعداد عربي را ياد گرفته اند و توالي و ترتيب آنها را مي شناسند.
اين دو شمپانزه متعلق به مركز تحقيقات پستانداران وابسته به دانشگاه ”تيوتو“ tiooto هستند. آنها حتي در حالت هايي كه اعداد يك تا پانزده به صورتي نامنظم ظاهر مي شوند و يا بعد از لحظاتي كوتاه پشت مربع هايي پنهان مي گردند، ميتوانند ترتيب و نظم آنها را تشخيص دهند.
اين بدين معني است كه آنها بايد علائم مجرد(اعداد) را تشخيص بدهند، آنها را از هم تفكيك كنند، مكان علامت ها را به خاطر بسپارند و سپس آنها را بر اساس ترتيب و توالي شان نشان بدهند.
اين يك راندمان فوق العاده است.
چه روندي در سر ”آيومو“ طي ميشود وقتي كه او علائم مجرد را ميبيند؟ آيا مي توانيم اين فرايند را ”تفكر“ بناميم؟
تا پنجاه سال پيش، حيوانات به عنوان موجوداتي كه با غريزه هدايت مي شوند، به حساب مي آمدند و به لحاظ (توان) تفكر بسيار سطح پايين قلمداد مي شدند. موجوداتي كه از الگوهاي ساده جذب (و دفع) تبعيت و پيروي ميكنند.
منحصرا انسان است كه در موقعيتي قرار دارد كه ميتواند يك زبان يا يك فرهنگ را ايجاد نمايد، نسبت به خويشتن آگاهي و اشراف داشته و محيط و پيرامون خود را با طراحي شكل بدهد.
اما به تدريج دانشمندان به اكتشافات متحول كننده اي در باره توانمندي مغز حيوانات دست يافتند.
امروزه بسياري از محققان مي دانند كه حيوانات بسيار باهوش تر از آنچه كه تا كنون گمان ميرفت، هستند.
به اين صورت كه آنها اطلاعات پيچيده اي را پردازش و يا حتي موضوعاتي را طراحي مي كنند.
آيا حيوانات از يك خودآگاهي برخوردارند؟
به بيان ديگر، آيا حيوانات مي توانند فكر كنند؟

                            آيا حيوانات مي توانند فكر كنند؟
اتريش، در نزديكي ”سانت پونتن“ sant ponten .
محقق و جانور شناس ”آليس فون آورسبرگ alis fon auersberg“ ، در ايستگاه تحقيقات خصوصي خود، در حال تحقيق بر روي يكي از باهوش ترين نوع پرندگان جهان است. اين پرنده ”كاكادوس kakadoos” يا ”طوطي كاكل سفيد“ نام دارد. هدف پژوهش در اين آزمايش پي بردن به اين موضوع است كه آيا اين طوطي كاكل سفيد ”ميكي“ miki ، در شرايطي هست كه بتواند يك مسئله تكنيكي را حل كند؟ او براي دست يافتن به جايزه خوراكي خود بايد پنج قفل را باز كند!
مشكل اين جاست كه قفل ها متفاوت هستند و راه يكديگر را مسدود مي كنند. ”ميكي“ فقط در صورتي ميتواند مسئله را حل كند كه هنگام باز كردن قفل ها ترتيب دقيق را رعايت كند.
دكتر آليس فون آورسبرگ، دانشگاه وين، بخش بيولوژي ادراك:
«طوطي ها بايستي در اين آزمايش پنج قفل مختلف رو باز كنن. و هر قفل نياز به نحوه كار متفاوت با ديگري داره كه الزاما در فهرست آموزه هاي طبيعي اين پرندگان وجود نداره. در ابتداي آزمايش هم پرندگان نمي دونستن كه براي حل اين مسئله شيوه كار و ترتيب و توالي اون چگونه خواهد بود.
اولين قفلي كه بايد باز كنن تا به جايزه برسن در آوردن اين پين هست. اين پين رو ميشه يا اينطوري از بالا بيرون آورد و يا از پايين رو به بالا فشار داد.
قفل دوم نياز به 20 يا 30 عمل يكسان و متوالي داره. اين ضامن بايد با منقار رو به بالا هل داده بشه، اين چرخ هم بايد 90 درجه بچرخه و به سمت بيرون كشيده بشه. چفت نهايي هم بايد از اين قسمت كشيده بشه و يا از اينجا به بيرون هل داده بشه. اين جا هم جايزه خوراكي قرار داره.»
براي رسيدن به بادام زميني، ”ميكي“ بايد ابتدا مسئله را درك كند و از ترفندهاي مكانيكي و پشت كار مكفي برخوردار باشد.
”آليس فون آورسبرگ“ از عينك ضد آفتاب به اين خاطر استفاده ميكند كه چشم هاي او چيزي را به ”ميكي“ لو ندهند.
”ميكي“ با پشتكاري هدفمند در حال تلاش است. دانشمندان اين پديده را ”نيازمبرم“ يا ضرورت مي نامند.
”ميكي“ با صبر، كنجكاوي و ابتكار وخلاقيت عمل ميكند.
وقتي پيچ اصلي با رزوه هاي زياد باز ميشود، مابقي قفل ها ديگر براي او مشكلي محسوب نمي شوند.
آيا ”ميكي“ مكانيزم قفل ها را واقعا فهم كرده است يا اينكه او ترتيب درست (باز كردن قفل ها را) حفظ كرده است؟
”آليس فون آورسبرگ“ قفل شماره ۴ را از دور خارج ميكند. به اين ترتيب قفل هاي ۱ تا ۳ ديگر كارايي ندارند. حال اگر ”ميكي“ واقعا عملكرد و مكانيزم قفل ها را فهميده باشد، بايد فورا با قفل شماره ۵ شروع كند، تا از كار اضافي اجتناب كرده باشد.
”ميكي“ با قفل شماره ۵ شروع مي كند.
طراحي يا شم و درك مستقيم؟
دكتر آليس فون آورسبرگ، دانشگاه وين، بخش بيولوژي ادراك:
«بايد گفت كه انجام آزمايش (توسط اين پرنده) خيلي با طراحي ربط نداره، بيشتر و در وحله نخست به ابتكار عمل (پرنده) مربوط ميشه. چون كه اين حيوانات اولين بار با اينگونه آزمايش ها مواجه ميشن، بعد ربط داره با سرعت فراگيري، چرا كه وقتي اونا قفلي رو باز ميكنن در دفعات بعد سرعت عمل اونها بسيار بالاتر ميره. و همچنين مقداري به … مقداري به … اين جا نميگم درك و فهم، اما به نوعي پذيرش رابطه علت و معلول يا عليت برميگرده كه در پشت تمام اين قضيه نهفته است.»

Category: فردای ما