درهم کوبیدن مواضع نظامیان اسد وشبه نظامیان رژیم ایران ومانع تراشی رژیم ایران دربرابر طرح آتش بس روسیه

توفان‌تغییر یکشنبه  15 مرداد 96

  • در هم کوبیدن مواضع نظامیان اسد و شبه نظامیان رژیم ایران در حومه دمشق

  • ارتش آزادی سوریه و آموزش فرماندهان پیاده نظام

  • نظر برخی از اهالی در مورد مناطق کاهش تنش در شمال حمص

  • مانع تراشی رژیم ایران در برابر اجرای طرح آتش بس روسیه در سوریه