گفتگو با مینا وطنی زندانی سیاسی ۶۰ تا ۶۴ در اوین، گوهردشت، قزلحصار و ساری

ویژه برنامه جنبش دادخواهی – ۱۵مرداد ۱۳۹۶

بخشي از كارزار جنبش دادخواهي گردآوري اطلاعات  مربوط به اسامي و مشخصات قاتلين و شكنجه گران قتل عام سال 67  هست. مینا وطنی یکی از زندانیان سیاسی زندانهای خمینی در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴بوده است. وی گزارشی از دستاوردهای جنبش دادخواهی در زمینهٔ جمع آوری اطلاعات مربوط به قاتلان و مجریان قتل عام سال ۶۷ ارائه می‌دهد.

مینا وطنی علاوه براطلاعات مشروحی که در مورد اعضای هیأت مرگ به دست می‌دهد، به اطلاعات مشروحی در مورد عاملان و دست اندرکاران قتل عام در شهرستانها و مناطق مختلف کشور اشاره می کند.

مینا وطنی می‌گوید بطور سرجمع اطلاعاتي كه تا کنون بدست ما رسيده شامل :

60 نفر از مقامات رژيم  و اسامی ۳۸۹ نفر ديگر  از عوامل اعدامها می‌باشد.