گفتگو با دکتر سنابرق زاهدی – پیشینهٔ افشاگریهای جنبش دادخواهی

ویژه برنامه جنبش دادخواهی – ۱۵مرداد ۱۳۹۶

دکتر سنابرق زاهدی مسؤل کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت  پیشینه افشاگریهای مقاومت ایران  از فردای آغاز قتل عام سال ۶۷ را بازگو می کند.

همچنین آقای حسین عابدینی معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان به پیشرفت کارزار دادخواهی در عرصه سیاسی در انگلستان از جمله قطعنامه های دو مجلس عوام و اعیان انگلستان در محکومیت قتل عام سال ۶۷ اشاره می‌کند.