جنبش دادخواهی – محمدعلی توحیدی – ضربات کوبنده جنبش دادخواهی به رژیم آخوندی

ویژه برنامه جنبش دادخواهی – ۱۵مرداد ۱۳۹۶ – محمد علی توحیدی در گفتگو با ویژه برنامه جنبش دادخواهی تأثیرات قتل عام سال ۶۷ در رژیم که منجر به شقه درون رژیم و جدا شدن منتظری از  آن گردید را یادآوری می‌کند. وی همچنین  تأثیراتی که اکنون جنبش دادخواهی بر شکاف درون رژیم برجا می‌گذارد  را تشریح می کند. محمد علی توحیدی با مقایسه تأثیرات دادخواهی در این دو مقطع نتیجه می‌گیرد که جنبش دادخواهی ضربات کوبنده خود را پیوسته بر ضعیف ترین  نقطهٔ آسیب‌پذیر رژیم یعنی اعدام و قتل عام  وارد می‌کند.