توافقنامه کاهش تنش در حومه شمالی حمص وبیرون راندن شبه نظامیان حوثی در نزدیکی صنعا

توفان‌تغییر شنبه  14 مرداد 96

  • توافقنامه کاهش تنش در حومه شمالی حمص

  • تصرف تقاطع استراتژیک مخا  توسط ارتش  ملی یمن

  • بیرون راندن شبه نظامیان حوثی و بازگشت زندگی به مناطق دیگری در نزدیکی صنعا