برنامه جنبش دادخواهی – گفتگو با مادر ابراهمیم پور و شمسی سعادتی

ویژه برنامه جنبش دادخواهی – ۱۵ مرداد ۱۳۹۶  در این برنامه مادر ابراهیم پور که  ۳۰تن از اعضای خانواده‌اش به دست دژخیمان خمینی به شهادت رسیده اند، از ماجرای اعدام و خاکسپاری فرزندانش ابوالفضل ابراهیم پور، علی‌اکبر ابراهیم‌پور، مهدی ابراهیم‌پور و آسیه ابراهیم‌پور می‌گوید.

همچنین شمسی سعادتی از شهدای خانواده سعادتی از جمله مجاهد قهرمان محمدرضا سعادتی و منصوره سعادتی صحبت می کند.

در این برنامه پیام مادر رضائیهای شهید در حمایت از جنبش دادخواهی به اطلاع بینندگان می‌رسد.