فوكوس-قسمت۴۱- عكس هاي تاثيرگذار جهان :‌ شنبه خونین

شنبه خونین

شنبه خونين اسم عكس سياه و سفيدي است كه به طور گسترده در سپتامبر و اكتبر سال ۱۹۳۷ منتشر شد و در كمتر از يك ماه بيش از ۱۳۶ ميليون بازديد داشت.اين عكس يك بچه كوچك چيني را به تصوير كشيده كه دربين خرابه هاي بمباران شده ي ايستگاه قطار جنوبي شانگهاي گريه ميكند و به عنوان نمادي از جنايتهاي ژاپنيها در چين شناخته ميشود.اين عكس چند دقيقه بعد ازحمله هوايي ژاپن عليه شهروندان  در جنگ شانگهاي ، توسط  اچ اس نيوزريل وانگ  H. S. “Newsreel” Wong, گرفته شده. جنسيت يا هويت اين بچه كه مادرش در كنارش فوت شده، هيچوقت كشف نشد. اين يكي از به ياد ماندني ترين عكسهاي جنگي است كه تا به حال منتشر شده و شايد معروفترين صحنه  خبرنگاري در دهه 30 كه  باعث عصبانيت شديد غرب عليه ژاپن شد.  اسم هاي ديگری كه در مورد آن به كاررفته اينها را هم شامل ميشود : بچه ي چيني بي مادر، بچه ي چيني و بچه اي در ايستگاه قطار شانگهاي

.

وانگ يك مرد چيني بود كه مغازه دوربين فروشي در شانگهاي داشت. خبر رسيده بود كه ژاپن قراره بخش تحت محاصره  را بمباران كند، به خاطر همين تعداد زيادي از خبرنگارها به آنجا رفتند تا از اين حمله عكس بگيرند.تا ساعت ۳ هيچ خبري از هواپيماها نبود، به همين دليل هم اكثر خبرنگارها پراكنده شدند. همه شان به جز اچ اس نيوزريل وانگ. ساعت ۴هواپيماها ظاهرشدند، شروع كردند به دور زدند و بمباران پناهنده هاي جنگي در ايستگاه جنوبي شانگهاي و خيلي از شهرونداني كه منتظر قطار بودند كشته و مجروح شدند.

وانگ سريع ازبالاي پشت بام پايين آمد و با ماشين خودش را به ايستگاه قطار رساند .وقتي رسيد با صحنه يك قتل عام روبه روشد.

صحنه وحشتناكي بود. مردم هنوز تلاش ميكردند كه كشته ها و مجروحين را ازبين خرابه ها بيرون بكشند. اجساد همه جا افتاده بود. فقط كارم بمن كمك كرد كه چيزهايي كه ميديدم را فراموش كنم. نگاه كردم و ديدم كه كفشهام از خون خيس شده . يكدفعه بچه اي را ديدم كه مجروح روي زمين بود و درنزديكيش مادرش كشته شده بود. وقتي از اين صحنه عكس ميگرفتم صداي برگشتن هواپيماها را ميشنديم. تعداد كمي از نگاتيوهاي باقي مانده ام را به آن بچه اختصاص دادم و بعد به سمت بچه دويدم كه به جاي امني برسانمش اما پدرش برگشت.

روزنامه ها روز بعد نوشتند كه ۱۸۰۰ نفر كه اغلب زنان و كودكان بودند در آن ايستگاه حضور داشتند و كمتر از ۳۰۰ نفر از آن حمله نجات پيدا كردند.

Category: فردای ما