جنبش داد خواهی – هادی روشن روان – پرویز خزایی – آمران و عاملان قتل عام۶۷

ویژه برنامه جنبش دادخواهی ۱۴مرداد ۱۳۹۶

هادی روشن روان سابقه و زمینه چینیهای قتل عام ۶۷  را بر اساس اطلاعات موثق بازگو می کند.  در این برنامه همچنین  اسامی و اطلاعات برخی از آمران و  عاملان  قتل عام ۶۷ که توسط هموطنان در استانهای مختلف به دست مقاومت ایران رسیده است گزارش می ‌شود.

پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک به پیشروی جنبش دادخواهی در یک سال گذشته اشاره می‌کند. پرویز خزایی مراحلی که در پیش روی جنبش دادخواهی قرار دارد را با اشاره به تجربه های تاریخی و مکانیزمهای حقوقی برمی‌شمرد و فعالیتهای مقاومت ایران را پرای پیشبرد جنبش دادخواهی در این مسیر بازگو می‌کند.