درخاطره روزها – ۱۲مرداد، ۳ اوت

۱۲مرداد۱۳۷۳ قیام قهرمانانهٌ مردم قزوین

۱۲مرداد۱۳۷۳ قیام قهرمانانهٌ مردم قزوین

۱۲مرداد۱۳۷۳ قیام قهرمانانهٌ مردم قزوین

۲۰۰ هزار تن از مردم قهرمان «قزوین» با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر رفسنجانی»، به اعتراض برخاستند. خامنهای با شقاوت تمام دستور به گلوله بستن مردم را صادر کرد و  ۵هزار تن از مردم قزوین طی این قیام کشتار شدند.

 

 

۱۲مرداد۱۳۱۴ حذف القاب و عناوین

۱۲مرداد۱۳۱۴ حذف القاب و عناوین

۱۲مرداد۱۳۱۴ حذف القاب و عناوین

  تصمیم نهم مرداد شورای وزیران مبنی بر حذف عناوین اضافی از اسامی از جمله: خان، میرزا، سلطنه، دوله، سید و … در ایران به اجرا درآمد و ادارات، نشریات و مراکز صدور شناسنامه مکلّف به اجرای آن شدند.

 

 

۳ – اوت۲۰۰۷ ورود ویکیلیکس به عرصة رسانها

۳ – اوت۲۰۰۷ ورود ویکیلیکس به عرصة رسانهها

۳ – اوت۲۰۰۷ ورود ویکیلیکس به عرصة رسانهها

۸ ماه پس از ایجاد «ویکیلیکس» در اینترنت، «انجمن جهانی روزنامه نگاران» آن را به عنوان رسانه پذیرفت و ردیف تازه‌یی در فهرست رسانه‌ها برایش گشود.

 

 

 

۳- اوت۱۹۱۴ آغاز جنگ جهانی اول

۳- اوت۱۹۱۴ آغاز جنگ جهانی اول

۳- اوت۱۹۱۴ آغاز جنگ جهانی اول

آلمان‌ها ۷۸ لشکر پیاده نظام خود را به جبههٔ مغرب گسیل داشتند و با ۷۲ لشگر فرانسوی، و ۵ لشکر انگلیسی و ۶ لشکر بلژیکی به نبرد پرداختند.

در این جنگ ۲۸ کشور جهان شرکت داشتند و حدود ۷۴میلیون نفر برای جنگ بسیج گردیدند.

 

۳-اوت ۸۳۷ میلادی دستگیری بابک خرمدین

۳-اوت ۸۳۷ میلادی دستگیری بابک خرمدین

۳-اوت ۸۳۷ میلادی دستگیری بابک خرمدین

«بابک خرم دین» رهبر یک جنبش آذربایجان بر ضد خلافت «عباسی» به پا خاست و شکستهای سختی بر نیروهای خلیفه عباسی وارد آورد، اما سرانجام، در «ارمنستان» دستگیر شد. پس از انتقال به «سامرا» و تحمل شدیدترین شکنجه‌ها کشته شد.