بادیه سوریه قتلگاه شبه نظامیان رژیم ایران و قاچاق سلاح به یمن توسط رژیم ایران

توفان‌تغییر پنج شنبه  12 مرداد 96

  • حومه شرقی دمشق در زیر آتش نظامیان اسد و شبه نظامیان رژیم ایران

  • بادیه سوریه قتلگاه شبه نظامیان رژیم ایران

  • رژیم ایران و قاچاق سلاح به شبه نظامیان حوثی در یمن