درخاطره روزها – ۱۰مرداد، ۱ اوت

    

۱۰ مرداد۱۳۶۱ شهادت فرمانده سیاوش سیفی و یارانش

۱۰ مرداد۱۳۶۱ شهادت فرمانده سیاوش سیفی و یارانش

۱۰ مرداد۱۳۶۱ شهادت فرمانده سیاوش سیفی و یارانش

شماری از دلاوران مجاهد خلق، تحت فرماندهی «سیاوش سیفی» در چندین پایگاه مقاومت در تهران، پس از ساعت‌ها نبرد به شهادت رسیدند. از فرازهای این حماسه، نبرد و شهادت دو مادر مجاهد ۶۰ ساله، مادر زائریان و مادر اسلامی بود.

 

 

 

۱-اوت۱۹۷۵ پیمان هلسینکی

۱-اوت۱۹۷۵ پیمان هلسینکی

۱-اوت۱۹۷۵ پیمان هلسینکی

قطعنامة کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در «هلسینکی» با شرکت سران ۳۵ کشور، از جمله آمریکا و شوروی امضا شد. هدف این مصوبه ایجاد روابط بهتر برای تنش زدایی بود.

 

 

 

۱ –اوت ۱۷۷۴ کشف اکسیژن

۱ –اوت ۱۷۷۴ کشف اکسیژن

۱ –اوت ۱۷۷۴ کشف اکسیژن

«جوزف پریستلی» شیمیدان بزرگ انگلیسی با تجزیه برخی از گازها موفق به کشف اکسیژن شد. «پریستلی» یکی از بنیانگذاران شیمی مدرن محسوب میشود.

 

 

 

۱-اوت۱۷۷۸ نخستین بانک پسانداز

۱-اوت۱۷۷۸ نخستین بانک پسانداز

۱-اوت۱۷۷۸ نخستین بانک پسانداز

در این روز اولین «بانک پسانداز» در شهر هامبورگ آلمان کار خود را آغاز کرد.

نخستین بانکی که در ایران اقدام به تاسیس شعبه نمود، بانک شرق جدید در سال ۱۰مرداد ۱۲۶۷ بود.

 

 

۱-اوت۱۶۱۹ انتقال بردگان به آمریکا

۱-اوت۱۶۱۹ انتقال بردگان به آمریکا

۱-اوت۱۶۱۹ انتقال بردگان به آمریکا

۱۲ سال پس از استقرار انگلیسیها در منطقة «ویرجینیا» نخستین دستة بردگان، مرکب از ۲۰ سیاه پوست، به این مهاجرنشین منتقل شدند. این آغاز ورود سیاهان آمریکا بود. شمار سیاه پوستان «ایالات متحده آمریکا» در سال ۲۰۰۰ حدود سی و یک میلیون نفر بود.