قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ -سپیده بر دار قسمت سوم

قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷

مزار شهیدان قتل عام تابستان ۶۷ در خاوران

مزار شهیدان قتل عام تابستان ۶۷ در خاوران

به شوق زندگی

آواز می خواندند

و تا پایان به راه روشن خود

با وفا ماندند

تو در من زنده ای و

من در تو