شکست یورش نظامیان اسد و بازتاب شکستهای اخیر شبه نظامیان در یمن

توفان تغییر سه شنبه 10 تیر 1396

  • ادامه نقض آتش بس درحومه دمشق توسط اسد

  • شکست یورش نظامیان اسد در درعا توسط ارتش آزادی سوریه

  • بازتاب شکست های اخیر شبه نظامیان در یمن وافزایش شکاف با علی عبدالله صالح