زنان نیروی تغییر ـ ۹مرداد ۱۳۹۶

این شماره از برنامه زنان با ادای احترام به  هزاران زن مجاهد وآزاده آغاز می شود  که در تابستان ۶۷ «سر موضع» بودند و به دیکتاتوری زن ستیز ولایت فقیه نه گفتند. آن گلهای سرخ سربدار جان خود را فدای آزادی ایران کردند و مشعل فروزانی فرا راه همه  زنان ایرانی برای آزادی ، برابری و عدالت اچتماعی شدند .