انعکاس لرزه های سرنگونی در رسانه های رژیم پس از کهکشان

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران۱۰مرداد۱۳۹۶

Category: سرخط