ستاره خیز۶۷ – ۲

۹تن از اعضای خانوادهٔ مجاهد‌نیا  از ستارگان تابناک کهشکان جاودانه فروغهای آزادای هستند. در این برنامه علیرضا مجاهد‌نیا از صفدر آزاد‌مهر  پسر عمویش می‌گوید که در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ اعدام شد.  پرویز، زهره و خسرو مجاهدنیا، همچنین نسرین کاکایی، عبدالرضا رجبی و فائزهٔ رجبی از شهدای دیگر این خانواده مجاهد پرور هستند.