زنان نیروی تغییر – ۲مرداد ۱۳۹۶

این شماره از برنامه زنان به دلیل همزمانی با سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان  با یاد زنان قهرمانی آغاز شده است که آن حماسه بزرگ میهنی را رقم زدند. فروغ جاویدان یک سند درخشان دلاوری فرزندان ایران زمین است در نبرد آزادی ایران زمین از چنگال ولایت سفیانی فقیه ، اما نیمی از این درخشش از آن زنان مجاهدی است  که برای اولین بار در تاریخ ایران، در صحنه های نیرد، هم فرماندهی وهم رزمندگی کردند؛ آنان شگفت ترین حماسه های رزم و جنگاوری را در تاریخ ایران آفریدند، رزمیدند و قهرمانانه تا عمق خاک وطن پیش رفتند

  در این برنامه همچنین :

نگاهی به چند خبر

گفتگو با خانم مهین حری