برقراری امنیت در بصرالشام توسط پلیس آزاد وسرقت کمکهای انسانی توسط اسد

توفان‌تغییر یکشنبه  8 مرداد 96

  • پلیس آزاد در بصر الشام و برقراری امنیت وثبات در شهر

  • سرقت کمکهای انسانی ارسالی به غوطه شرقی دمشق توسط باندهای اسد

  • ادامه پیشروی ارتش ملی و مقاومت مردمی یمن بعد از تسلط بر پادگان خالد بن ولید