قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ – سپیده بردار قسمت اول

قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از زبان شاهدان

 

قتل عام زندانیان سیاسی تابستان۶۷

قتل عام زندانیان سیاسی صف اعدامیان

ما قافله‌ی ستارگانيم, آری

ما وارث خون خاورانيم, آری

چون مسلك ما: مرگ بر استبداد است

در انجمن محاربانيم, آری