فروغ جاویدان بزرگترین عملیات مقاومت – قسمت سوم

هدف بعدي كرمانشاه بود. برخي نيروهای ارتش آزادی اسلام آباد  را به‌سوی كرمانشاه ترك كردند.

  اين، يك حركت و نبرد معمولي نبود. رژيم ا ينجا گله اي و متر به متر مي جنگيد. رژيم خميني تمامي توانش را براي ممانعت از رسيدن ارتش آزادي به كرمانشاه بكارگرفت. در گزارشهای رزمندگان ارتش آزادی هست که : راديوي خميني از صبح با التماس از مردم” عزيز“ تقاضا مي‌كرد ” مردم شهرهاي مرزي كشورمان به ياري شما نيازمندند… بشتابيد!“ كه البته منظورش پاسدارهاي شكست خورده اش بودند كه تار و مار شده بودند.  آنروز راديو سراسري خميني، حتي به مردم سيستان و بلوچستان  هم براي نيروي كمكي متوسل شده بود، اما مردم ، وقتي خبر آمدن مجاهدين را مي شنيدند، درست در نقطة مقابل ايادي رژيم، از شادي پر در مي آوردند و سعي مي كردند از راههاي مختلف به ياري و كمك مجاهدين بيایند . نمونه هاي زيادي همان موقع  از سرپيچي پرسنل شريف ارتش گزارش شده كه برخي خودشان مي آمدند وبه ارتش آزادیبخش مي پيوستند.

اما بزرگترين حماسه هاي نبرد، در چارزبر رخ داد. بامداد سه شنبه اولين نيروهاي ارتش آزاديبخش به دشت حسن آباد وپاي چارزبر رسيدند. تنگه اي كه، شاهد قهرماني، فدا و رشادت رزمندگاني بود كه ضمن چند روز نبرد بي وقفه ، ضرباتي معادل يا بيش از هفت سال پيش از آن، به ديكتاتوري آخوندي وارد كردند.

در اين مسیر، هموطنان بسياري از مردم آزادهٴ كرند و اسلام آباد و روستاهاي بين راه به ارتش آزادي پيوستند و به جنگ با دژخيم  مي پرداختند. دشمن آنچنان عرصه را در زمين باخته بود كه براي مدتي تنها ترجيح مي‌داد با نيروي هوايي اش عمل كند. در اين قسمت بمبارانها بسيار شديد بود. بسياري از قهرماناني كه در طول مسير به ارتش آزادی پيوسته بودند در اين منطقه شهيد شدند بدون ا ين كه حتي نامشان براي فرماندهان ارتش آزادي روشن باشد.

آخوندهاي حاكم به هر وسيله درصدد كشاندن مزدوران بيشتري به صحنة جنگ با ارتش آزادي برمي آمدند. گزارش ها حاكي ست كه آخوندها از هيچ روش رذيلانه  براي جذب مزدور به صحنة مقابله با ارتش آزادي دريغ نمي‌كردند. عمليات فروغ جاويدان چنان تاثيري بر رژيم گذاشت و چنان آنها را در هول سرنگوني فروبرد كه تماميت ارگانهاي رژيم را تعطيل كردند تا اعضاء آن رابه منطقهٴ كرمانشاه بفرستند. اين بسيج نيرو حتي مجلس، طلبه خانه ها، كليهٴ شعبه هاي موسوم به خانهٴ كارگر را هم تعطيل كرد. و كمي بعد تمامي مقامات درجه اول رژيمش را هم با تمامي سيستم فرماندهي سپاه پاسدارانش به كرمانشاه فرستاد. كلاسهاي داير و امتحانات دانشگاهها و مدارس را رژيم معوق گذاشت. ترمينالهاي مسافربري را بست و همهٴ اتوبوس ها را وقف نيرورساني كرد. افراد انجمنها و شوراهاي ضداسلامي را به جبهه فرستاد. حتي مسابقات فوتبال را تعطيل كرد و امام جمعه هاي حوزه هاي علميه اش را هم به مقابله فرستاد تا در مقابل نيروهاي ارتش آزادي، از سرنگوني خودش جلوگيري كند.

در نبردهاي اين منطقه دلاوريهاي زنان رزمندة ارتش آزادي بعدها خود بهترين پشتوانه ارتش آزادي وبهترين منبع انگيزه براي پيوستن جوانان منطقه به ارتش رهايي شد.

در گزارش ستاد فرماندهي ارتش آزاديبخش در مورد تلفات دشمن آمده است: بر حسب گزارش حاضر كه جمعبندي گزارشات و مشاهدات رزمندگان صحنه هاي مختلف نبرد در عمليات بزرگ فروغ جاويدان است، مجموعا تلفات دشمن، اعم از كشته و زخمي از ابتدا تا انتهاي عمليات به ۵۵ هزارتن بالغ مي‌شود.

البته حماسه هاي عزم و جانبازي رزمندگان آزادي، در اين نبردها، در اغلب موارد با كلمات معمول قابل توصيف نيست. حماسه هايي كه براي هميشه در تاريخ مبارزات مردم ما براي آزادي خواهد ماند و آيندگان از آن با افتخار ياد خواهند كرد. جاودانه فروغهاي آزادي، شهيدان قهرمان اين عمليات كبير نقش بزرگي در تحقق اين حماسه دارند.