شکست تهاجم نظامیان اسد و اهمیت آزادسازی پادگان خالد بن ولید در یمن

توفان تغییر شنبه ۷مرداد 1396

  • شکست تهاجم نظامیان اسد درمحله جوبر دمشق و ادامه نقض توافقنامه

  • بمب های خوشه‌یی عمل نکرده درعا و خنثی‌سازی آن توسط دفاع مدنی

  • قصه های انقلاب

  • اهمیت استراتژیک پادگان خالد بن ولید در نبرد آزادسازی مناطق غربی